ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ
Έδρα:  Γ’ Σεπτεμβρίου 74 – 76, CAPITOL C
104 34 Αθήνα
Τηλ: 210 7279999, Φαξ: 210 7279977
e-mail: reception@charagionis.com

Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων
Βάσια Γκορίτσα

210 7279905 & 6948575557

SIERRA CHARAGIONIS
Έδρα: Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 7256340, Φαξ: 210 7290988

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ
Έδρα: Π. Ράλλη 69
182 33 Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ: 210 3416760, Φαξ: 210 3465330